Қазақ хандығының 550 жылдығында Елбасы Н.Назарбаевтың халықты құттықтап, сөз сөйлеген мінбері. Ағаш. 2015 ж.

Трибуна, с которой Н.Назарбаев поздравил народ с 550-летием образование Казахского ханства. Дерево. 2015 г.

Tribune from which Nazarbayev congratulated people with 550th anniversary of  Kazakh Khanate formation. Wood. 2015 у.