Б.Момышұлының жеке маузері. Металл. Ағаш. 1965 ж.

Именной маузер Б.Момышулы. Металл. Дерево. 1965 г.

Personal gun of B.Momyshuly. Metal. Wood. 1965 у.